Хогжуп-ле кор

Аганак Саая - Чаражым

Песня "Аганак Саая - Чаражым" с аккордами для гитары.

Апликатурa аккордов:

Dm Ырак черже чоруй баргаш A# Чаражымны сактып кээр мен C Чараш кыстар аразындан Am Dm Чангыс сени чаптаар-дыр мен Чараш кыстар аразындан Чангыс сени чаптаар-дыр мен Каш хонук корбейн баргаш Караамга сээн шырай арнын коступ келир Чангыс чурттаар аныяк чаш назынымда Чарашпайым сээн-биле чоруксадым Чангыс чурттаар аныяк чаш назынымда Чарашпайым сээн-биле чоруксадым Кады чурттаар хоглуг-омак сен Кадын ышкаш чалыы чараш сен Хоюг чымчак холдарывыс туттунушса Ынак эвес чораан сен чаражым Хоюг чымчак холдарывыс туттунушса Ынак эвес чораан сен чаражым Хой-ле айлар чоруп келгеш Ынчалза-даа ынак эвес чораан сен Хорээмде ойуп чоруур чаражым сен Ынакшылын уламчыла чаражым Хорээмде ойуп чоруур чаражым сен Ынакшылын уламчыла чаражым Ынчангаштын шак бо ырлаан Ыржыгажым.. Ынаам сен дээш монге шагда Артып калыр.. Эргелиг чаш ынакшылын Ышкындырбайн.. Экии кижээ дужарынны Кузээр-дир мен

Похожие подборы аккордов: